De Vrouwen in het Groen geven hier antwoord op het leugenrapport dat verscheen op donderdag 8 maart  van 
“IMEMC News”, geschreven door Ghassan Bannouna, onder  de titel:"Israelische "settlers" ontwortelen en stelen  100 olijfbomen toebehorende aan "Palestijnse boeren" (zie het verslag hieronder).

 

Het verslag zou eigenlijk genaamd moeten zijn:

"Tientallen Noorse anti-Israelische  JAI activisten planten bomen in  Netzer op  Israelisch land, om de Arabieren te helpen land te stelen van het Joodse Volk"

 

En laat ons nu even stilstaan bij de feiten:

Wij, het Joodse Volk zijn gewikkeld in een voortdurende strijd om de herneming  van ons land, ons historische geboorterecht, het Land Israels.

Het Joodse Volk, zij zijn en waren de oorspronkelijke inwoners van het Land Israels voor meer dan  4000 jaar. We zijn hier ononderbroken aanwezig geweest, in grotere of kleinere aantallen  ondanks de ons opgedrongen ballingschap en ontvreemding van ons erfdeel door vreemde binnendringers en veroveraars - waarbij de Arabieren en Moslims enkel de laatsten zijn in een lange rij van invasies en bezetters.

 

Bij de aanvang van de nationale herbevrijdingsactie van het Zionisme en met de hulp van  G-d, keerde het Joodse Volk terug naar het G'dgegeven Bijbelse Thuisland, eerstens naar  Jeruzalem, Judea en  Samaria,waar duizenden jaren geleden de eerste Joodse  "settlers" leefden ten tijde van  Abraham, Isaac, Jacob en later ook de Richteren, Koningen, Priesters en Wijzen van ons volk. Toen Europa nog een groot bos was, bewoond door primitieve stammen en de Islam nog gans niet bestond, bloeide de Joodse cultuur in het Joodse Thuisland en werd aldaar de geestelijke en ethische erfenis van dat volk ontwikkeld, dat de menselijke beschaving heeft veranderd.  

 

De hedendaagse 750,000 Joodse inwoners van Judea en  Samaria zouden volstrekt geen  "settlers" genoemd mogen worden, dat is een verkeerde vertaling van het Hebreeuwse "mitnachalim", maar natuurlijk de erfgenamen, de be'ervers van het land.Wij hebben hier geleefd voor meer dan  4000 jaren en we keerden terug voor goed. In tegenstelling, zoals  Joan Peters aantoont in haar uitgebreide en goed gedocumenteerde boek  “From Time Immemorial”, sedert onheuglijke tijden, vrijwel alle Arabieren thans aanwezig in  Israel of in Judea en  Samaria, zijn er niet geboren maar eigenlijk immigranten uit  Syrie en Saudie Arabie, aangetrokken door de Zionistische terugkeer en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van het Land Israels.

 

Tijdens een conferentie gehouden in Tul Karem in 2010, riep Salem Fayyad om het planten van tien miljoen bomen: "De grote uitdaging tegen de "bezetting" en de in bezit name (door de Joden) is onze investering en landbouw te vergroten in de  C-gebieden." 

Zoals U waarschijnlijk weet, sedert de beruchte  Oslo accoorden van 1993, waar  Israel helaas grote delen van  Judea en  Samaria prijsgaf aan de controle van de Palestijnse Authoriteit werden deze gebieden verdeeld in gebied A, B en C. De regio's A en  B-dewelke Arabische steden ern dorpen bevatten -  zijn helaas geheel onder controle van de PA, de Palestijnse Authoriteit. Regio C waar de Joodse gemeenschappen werden gevestigd evenals het heuvelland tussen de gemeenschappen en voorts de wegen, valt onder Israelische controle. En het is daar in Regio C dat de Arabieren vechten over al het nog braak liggende regeringsgebied, elk snippertje land.

 

Onze Organizatie, De Vrouwen voor Israel's toekomst - De Vrouwen in het Groen legt zich toe op het bewaren van ons Thuisland en te strijden tegen de georganiseerde Arabische indringing die poogt Israelisch publiek land over te nemen en op te eisen. De Arabieren gaan te werk via enorme illegale bouw van huizen op Staatsland (in tegenstelling tot prive bezit) in Israel's Regio  "C", alsmede via een landbouw-jihad , waar de Arabieren, gesteund door een schier ongelimiteerde internationale financiering stukken land stelen door deze eenvoudig te gaan bewerken.  Hun doel is duidelijk: een Arabische overname van alle land tussen de Joodse gemeenschappen in  Judea en Samaria, teneinde deze gebieden te verstikken en hun groei te voorkomen.

 

De afgelopen jaren is onze organiswatie doende deze Arabische overname van openbaar, niet prive land - door bomen te planten op deze niet in cultuur gebrachte gebieden teneinde ze op te eisen voor het Joodse Volk. We gaan te werk in overeenstemming met up to date landkaarten die al het openbare land aangeven. We planten niet op op prive bezeten land. Noch maken wij aanspraak op persoonlijk eigendom van het land of zelfs van de bomen die wij er planten. Wij hebben enkel een doel: het veilig stellen van stukken land die behoren tot het Joodse Volk, voor onze kinderen en al de toekomstige generaties.

 

Onze Arabische vijanden, gesteund door de VN, de PA en linkse internationale anti-Israelische organizaties komen welhaast elke dag en ontwortelen bomen in het volle daglicht, die geplant werden door Joden op regeringsland. Zij verbranden en verwoesten irrigatie systemen en zij vallen physiek de Joden aan die hun land bewerken.

 

Dat is wat er gebeurde afgelopen woensdag  7-3-2012,toen tientallen Noorse  JAI activisten zich voegden bij onze Arabische vijanden en per bus naar Netzer kwamen in het hartje van  Goesh Etzion, een 15 minuten rijdens van  Jeruzalem,  tussen de gemeenschappen Elazar and Alon Shvoet. Zij reisden ongeveer over de halve wereld teneinde illegaal bomen te planten op een stukje publiek land -niet prive - waar Joden maanden geleden hun bomen plantten. De Arabieren hadden eerst  de "Joodse" aanplant ontworteld om vervolgens de  JAI activisten uit te nodigen aldaar zelf te planten teneinde het land te stelen van de Joden en de Joodse Staat.Het is waar dat de bomen die illegaal geplant waren door de radicale  JAI activisten nu ontworteld liggen zoals genoemd in het IMEMC rapport , wij juichen dat toe en bedanken hen die de wetten eerbiedigden.

 

De Arabier die verklaart dat hij de eigenaar is van dat stuk land liegt eenvoudig -zijn zogenaamde documenten bestaan niet of zijn vervalst. Hij is ook een gevaarlijk en gewelddadig man en werd een aantal maanden geleden gearresteerd omdat hij een Joodse boer aanviel met een pikhouweel waarbij hij hem bijna doodde.

 

The Arabieren en Moslims vechten vanzelf voor veel meer dan het eigendom van dit of dat stukje land -hun doel is niets minder dan de verwoesting van de Staat Israel. Extremistische anti-Israelische organizaties zoalsJAI en vele anderen, steunen expres en beseffend wat zij doen deze geplande verwoesting, door het Joodse Volk hun band met hun Thuisland te betwisten en dikwijls geheel de Staat Israel te delegitimeren als Joodse Staat. Zij aanvaarden zeker geen enkele Joodse aanwezigheid in Israel's Bijbelse Thuisland , aldus collaboreren zij, werken zij samen met de Arabieren om alles te doen wat zij maar kunnen teneinde het Joodse land te stelen en de Joden te verbannen.

 

 Dat is waarom ik de groep jonge Noorse radikalen vertelde: "de generatie van jullie grootouders hielpen de  Nazis bij het doden van de generatie van mijn grootouders. En nu zijn jullie opnieuw aan datzelfde misse adres, jullie helpen hen die onse Staat pogen te vernietigen jullie helpen die Arabieren die willen afmaken wat de Nazi's in Europa' niet volbrachten - de verwoesting van het Joodse Volk via de vernieling van de Joodse Staat. Weer zijn jullie collaborators/samenwerkers. Lees eens wat geschiedenisboeken. Leer de feiten. Wordt wakker en ontdek dat jullie jezelf in de voet schieten. Een van de slagzinnen in de PA is : "Eerst de Zaterdag-mensen en dan de Zondag-mensen". Zij willen eerst zich ontdoen van de Joden en dan van de Christenen. De ware oorlog in het Midden Oosten is niet om het een of andere dorp. Het is een oorlog van Islam tegen Westerse cultuur. De Arabieren willen Judea en  Samaria overnemen teneinde geheel Israel te vernielen en dat is dan hun eerste stap. De volgende is een Jihad gevochten door miljoenen volgelingen  in Europa om dat werelddeel tot Eurabie om te dwingen.Dus, wanneer wij vechten voor de rechten van het Joodse Volk op het Bijbelse Thuisland dan vechten wij tevens voor het voortbestaan van de westerse beschaving.

 

Wanneer de Europesche  Unie, the VN, Oxfam en andere organisatie de Arabieren financieren met miljoenen dollars voor illegale Arabische woningbouw en landbouw  dan is men eenvoudig doende de Arabieren te helpen bij hun vernietiging van Israel. Meer en meer Europeanen beginnen dit te beseffen en te begrijpen dat zij juist Israel's recht op het Bijbelse Thuisland moeten verdedigen teneinde hun eigen Europese landen veilig te stellen van Arabische en Moslim overname.

Tussen twee haakjes, er is eenvoudig geen groter bewijs van de schijnheiligheid en onbenulligheid van deze jonge radikalen en hun Europese “peace” activist steuners, dan het feit dat zij hun tijd en geld storten in valse Arabische aanspraken op land in  Judea en Samaria, en kalmpjes voorbijzien aan de slachting van duizenden burger door het moordende  Assad regime in het verscheurde Syrie. .  De agenda van deze zogenaamde humanisten is duidelijk: pure onversneden Jodenhaat, samenwerking met moordlustige vijanden der Joden, de Arabische opvolgers en studenten der Nazi's.

 

De beschamende "nalatenschap" van de grote meerderheid der Noorse bevolking onder Quisling gedurende de Nazi-jaren waar hun onverschilligheid en haat t.a.v. hun Joodse buren de Nazi's in de gelegenheid stelden om het merendeel van de 2000 Noorse Joden te  deporteren en te doden, contrasteert duidelijk met de houding van hun Deense buren.Velen van de grootouders van de moderne Noorse radikalen en  “humanisten” waren anti-semitisch en moreel onvolwaardig en veel van hun nageslacht, kinderen, kleinkinderen zijn helaas nog erger – zij vervangen onverschilligheid in genocide met actieve hulp van diegenen die terreur en Jodenmoord steunen.

,

Zoals onze Premier, Binjamin   Netanyahu zei: "2012 is niet  1944". We willen daar graag aan toevoegen dat wij niet slechts Ahmedinajad NIET zullen toestaan ons een atoombom naar het hoofd te slingeren; we zullen ook de Arabieren niet ongehinderd ons land laten inpikken. We blijven hier in ons eigen door G'd gegeven Bijbelse Vaderland. Het is tijd voor de Israelische regering omJudea en Samaria de ware status te geven en aldaar de Israelische Wet toe te passen.

Dit schrikt ons geheel niet af, noch het toekennen van staatsburgerschap aan die Arabieren in  Judea en Samaria die bereid zijn trouw te blijven  aan de Staat en diens Wetten. Israelische souvereiniteit in geheel het Land Israels is de enige mogelijkheid.

 

In elke generatie dienen alle mensen en volken te beslissen aan welke kant zijn staan. Aan de kant van de Hitlers, de Ahmedinejads, the Assads, ElKayda, Fatah-Hamas…of aan de kant van  Israel. Wanneer U Uw standpunt kiest  vergeet dan vooral niet  G-d's woorden  in de Bijbel: U vindt ze in Numeri 24/9:" Gezegend zijn zij die U zegenen  OhIsrael, en gevloekt zullen zij zijn die U vloeken " . 

 

 

Met zegenwensen uit Israel,

 

 

Nadia Matar en Yehudit Katsover

Vrouwen in het Groen     www.womeningreen.org

Vertaling: Wiesje de Lange

-------------------------------------

 


http://www.imemc.org/article/63126 
http://www.imemc.org/article/63126?print_page=true